Icon

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Podrobnější informace, včetně kontaktních údajů, naleznete níže v textu.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

anji s.r.o.
Sídlo: Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 02030357
Tel.: 222 866 866
E-mail: info@24safe.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ve všech záležitostech ohledně ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:
e-mailem: dpo@24safe.cz
Písemně na adrese: Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

 • Osobní údaje, které nám sami poskytnete:
  • za účelem pronájmu bezpečnostní schránky
  • zřízení uživatelského účtu pro zjednodušení obchodování,
  • za účelem zprostředkování nabízených pojištění
  • za účelem zprostředkování prodeje investičních produktů
  • odesláním dotazu nebo kontaktního formuláře
 • Osobní údaje, které zpracováváme automaticky
  • Při návštěvě webové stránky o Vás mohou být shromažďovány údaje – viz info o cookies na webu 24safe.cz
 • Kamerový systém v naší provozovně:
  • V naší provozovně jsou automaticky i záznamy ze zde umístěných kamer. Monitorované prostory jsou viditelně označeny: „Tento prostor je monitorován“. Provozovna je vybavena kamerovým systémem s online přenosem a záznamem. Účelem provozování kamerového systému je ochrana majetku a zajištění bezpečnosti a zdraví osob nacházejících se v provozovně. Provozovatelem kamerového systému jsme my, tj. anji s.r.o.

Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:
  • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem osobních údajů, tj. námi.
  • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů v případě využití kontaktního formuláře
 • Účelem zpracování osobních údajů je:
  • Řádné vyřízení Vašeho požadavku a výkon práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.
  • Zasílání obchodních sdělení či uskutečňování jiných marketingových aktivit

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů. V prvé řadě tedy po dobu trvání smluvního vztahu, dále osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění zákonných povinností.

Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje předáváme pouze zpracovatelům, kteří garantují vhodné záruky, náležité zajištění ochrany osobních údajů a při zpracování dodržují veškeré platné právní předpisy.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?
S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zajišťují zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  • Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, po jakou dobu, komu tyto údaje předáváme a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace byste měli nalézt v tomto dokumentu. Nebudete-li si jistí, můžete nás požádat o informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a případně požádat o přístup k těmto osobním údajům.
 • Právo opravu osobních údajů
  • Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.
 • Právo na výmaz osobních údajů
  • V některých případech máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Jde o situace, kdy:
   • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
   • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný právní důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat;
   • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování) a v rámci tohoto práva vyjde najevo, že v dané situaci převažuje Váš zájem nad naším oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů;
   • domníváte se, že osobní údaje jsou námi zpracovány protiprávně.
  • Vezměte, prosím, na vědomí, že toto právo se neuplatní, je-li zpracování dotčených osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování
  • V některých případech máte možnost požadovat omezení zpracování, a to popíráte-li přesnost Vašich osobních údajů; domníváte se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování). Dojde-li k omezení zpracování Vašich osobních údajů, budou tyto moct být zpracovávány pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou jejich uložení či zálohy).
 • Právo na přenositelnost údajů
  • Máte právo požádat nás o přenos svých osobních údajů, které jste nám sami poskytli. Toto právo se uplatní pouze vůči těm osobním údajům, které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše „Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?“), proti takovému zpracování osobních údajů máte právo vznést námitku. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 • Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

S žádostmi o uplatnění Vašeho práva se můžete kdykoli obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.

ordinare
la cassetta